Gift Card

רוצים לפנק קצת יותר את האנשים שאתם הכי אוהבים, ולא יודעים מה לתת להם מתנה?
עכשיו יש לכם הזדמנות לתת יותר!

המשביר לצרכן מאפשר לכם רכישה ושליחה מיידית של שובר מתנה. בתוך דקות שולחים שובר מעוצב במייל או ב-SMS!
הבהרה: תוקפם של כרטיסי מתנה (אדומים) אשר נמכרו החל מיום 1.5.2012 הינו בתוקף לשנתיים מיום מסירתם, אף אם צוין אחרת בטעות.

כרטיס הגיפט כארד פלוס יאפשר למשתמש בו ליהנות מההנחות הקיימות ברשת גם בשימוש באמצעי תשלום זה*
לקניה מרוכזת של שוברים ניתן לפנות לצילה קלאתי:
ZILAK@M365mail.co.il
054-4365362

*ההנחות הינן בהתאם לתנאי המבצעים המתפרסמים.
חברי מועדון יוכלו ליהנות מהנחות מועדון בתשלום באמצעות הכרטיס בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף.
לבדיקת היתרה בכרטיס גיפט קארד משביר,

גלו את יתרת הכרטיס שלכם

gift_card

תנאי שימוש כרטיס מתנה Gift Card

הגדרות

"המשביר" במשביר בתי כלב בע"מ, ח פ 514357458, מרח' הצורן 1, נתניה 42506

"תנאי שימוש" התנאים האמורים להלן

"כרטיס מתנה" כרטיס מגנטי, המונפק ע"י המשביר, וניתן לממשו בכל אחד מסניפי המשביר ברחבי הארץ, בהתאם לתנאי המימוש להלן

"מועדון" מועדון הלקוחות "Club 365"

כרטיס המתנה

 1. כרטיס המתנה ניתן לטעינה בסניפי המשביר בלבד ובסכום שלא יעלה על סך של 1,000 ₪ לכל כרטיס מתנה
 2. חברי מועדון בלבד יוכלו ליהנות מהנחת מועדון בעת רכישת כרטיס המתנה, אך לא בעת מימושו, כאמור בסעיף 12 להלן
 3. כרטיס המתנה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שטעון בו כדין
 4. כרטיס המתנה ניתן לטעינה חד פעמית למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לטעון כרטיס מתנה בשנית, בין אם מושמש במלואו ובין אם מומש בחלקו
 5. כרטיס מתנה שנטען כדין – הינו שווה כסף
 6. כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף
 7. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה של כרטיס המתנה, לא תתבצע כל החלפה של כרטיס המתנה ולא יתאפשר מתן זיכוי ו/או פיצוי כלשהו בגין מקרה כאמור יובהר, כי כרטיס פגום/מזוייף לא יכובד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה

אופן מימוש כרטיס המתנה:

 1. כרטיס המתנה ניתן למימוש בכל אחד מסניפי המשביר ובהם בלבד
 2. כרטיס המתנה ניתן למימוש בהתאם לתוקף המוטבע על גבו לאחר מועד זה – כרטיס המתנה לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה
 3. לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס המתנה, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בו
 4. לא ניתן לרכוש באמצעות כרטיס המתנה מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ו/או חיתולים ו/או מוצרי תינוקות ו/או תרופות מרשם.
 5. ניתן ליהנות מההנחות החלות בסניפי המשביר בעת רכישה באמצעות כרטיס המתנה, למעט הנחות מועדון לא יינתנו הנחות מועדון לקוחות המבצעים רכישה באמצעות כרטיס המתנה.

כללי

 1. כרטיס זה אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התמ"ו-1986
 2. לרכישת כרטיס המתנה, יש לפנות לכל אחד מסניפי המשביר
 3. כרטיס מתנה לרכישה באמצעות מזומן, אשראי ושיקים בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה באמצעות תווי קנייה.
 4. לבירור היתרה בכרטיס המתנה, ניתן לפנות למוקד בטלפון 03-6177808 או האתר WWW.GIFT-CARD.CO.IL

תנאי שימוש כרטיס מתנה Gift Card

הגדרות

"המשביר" במשביר בתי כלב בע"מ, ח פ 514357458, מרח' הצורן 1, נתניה 4250

"תנאי שימוש" התנאים האמורים להלן

"Gift Card Plus" כרטיס מגנטי, המונפק ע"י המשביר, וניתן לממשו בכל אחד מסניפי המשביר ברחבי הארץ, בהתאם לתנאי המימוש להלן

"מועדון" מועדון הלקוחות "Club 365"

כרטיס המתנה

 1. Gift Card Plus הינו כרטיס מגנטי הניתן לטעינה בסניפי המשביר בלבד ובסכום שלא יעלה על סך של 1,000 ₪ לכל כרטיס.
 2. את ה- Gift Card Plus ניתן לרכוש במחיר מלא בלבד, ללא הנחות
 3. Gift Card Plus יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שטעון בו כדין
 4. Gift Card Plus ניתן לטעינה חד פעמית למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לטעון Gift Card Plus בשנית, בין אם מומש במלואו ובין אם מומש בחלקו
 5. Gift Card Plus שנטען כדין – הינו שווה כסף
 6. Gift Card Plus אינו ניתן להמרה למזומן  ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף
 7. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה של Gift Card Plus , לא תתבצע כל החלפה של הכרטיס ולא יתאפשר מתן זיכוי ו/או פיצוי כלשהו בגין מקרה כאמור יובהר, כי כרטיס פגום/מזוייף לא יכובד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה

אופן מימוש ה- Gift Card Plus:

 1. Gift Card Plus ניתן למימוש בכל אחד מסניפי המשביר ובהם בלבד
 2. Gift Card Plus ניתן למימוש בהתאם לתוקף המוטבע על גבו. לאחר מועד זה – הכרטיס לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה
 3. לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי ב-Gift Card Plus , אלא תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בו
 4. לא ניתן לרכוש באמצעות Gift Card Plus מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
 5. ניתן ליהנות מכל ההנחות החלות בסניפי המשביר בעת רכישה באמצעות Gifr Card Plus , לרבות הנחות מועדון

כללי

 1. כרטיס זה אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התמ"ו-1986
 2. לרכישת Gift Card Plus , יש לפנות לכל אחד מסניפי המשביר
 3. Gift Card Plus ניתן לרכישה באמצעות מזומן, אשראי ושיקים בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לרכוש Gift Card Plusבאמצעות תווי קנייה.
 4. לבירור היתרה בGift Card Plus , ניתן לפנות למוקד בטלפון 03-6177808 או באתר WWW.GIFT-CARD.CO.IL