תקנון לנקום

Lancome

המשביר לצרכן בתי כלבו בעמ

תקנון השתתפות במבצע החל ברכישת מוצרי לנקום לחברי מועדון

ולמצטרפים חדשים בלבד

הגדרות

החברה

המשביר לצרכן בתי כלבו בעמ ח.פ. 514357458, מרחוב צורן 1, נתניה 42506.

התקנון“/”תנאי המבצע

תקנון זה.

המועדון

מועדון הלקוחות “Club 365”.

חברי המועדון

חברי מועדון אשר חברותם בתוקף בתקופת המבצע ומצטרפים חדשים בתקופת המבצע אשר קיבלו קוד השתתפות אישי באמצעות מעטפת דיוור שנשלחה למענם.

החנויות המשתתפות במבצע

חנויות החברה המפורטות ברשימת החנויות באתר האינטרנט של החברה כהגדרתו להלן ולמעט סניפי עודפים.

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.mashbir.co.il.

 • עצם השתתפות חבר מועדון במבצע זה מהווה הסכמה לכל תנאי תקנון זה. התקנון זמין לעיון לכל מבקש בכל אחד מסניפי הרשת ובאתר האינטרנט של החברה.

תיאור המבצע

  • המבצע חל רק בעת רכישה בסכום העולה על 250 ₪ לאחר כל הנחה אחרת (לרבות הנחת משטרה / חבר וכל הטבה אחרת), של מגוון מוצרי איפור וטיפוח ממותג לנקום ברכישה בודדת. ההטבות שיינתנו הן כדלקמן:
   • בקניית מוצרילנקוםבסכום העולה על 250 ₪ לאחר כל ההנחות האחרות, יקבל חבר המועדון הנחה בסך של 50 ₪ עבור אותה קנייה
   • בקניית מוצרילנקוםבסכום העולה על 300 ₪ לאחר כל ההנחות האחרות, יקבל חבר המועדון את ההנחה שבסעיף 2.1.1 לעיל (בסך של 50 ₪ עבור אותה קנייה), וכן מתנה אריזה מהודרת הכוללת 3 מוצרים בגודל מיוחד.    
   • בקניית מוצרילנקוםבסכום העולה על 400 ₪ לאחר כל ההנחות האחרות, יקבל חבר המועדון את ההנחה שבסעיף 2.1.1 לעיל (בסך של 50 ₪ עבור אותה קנייה), וכן מתנה לבחירתה מבין מגוון המוצרים שלהלן: שפתון אבסולו רוז 00, שפתון אבסולו רוז 378, מסקרה היפנוז דרמה 01 WP, מסקרה היפנוז דול אייז 01.
  • סוג המתנה נקבע בהתאם לסכום הקניה הסופי לתשלום בקופה לאחר כל ההנחות כפי שמופיע בחשבונית הקניה.
  • החברה תהא רשאית לשנות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת את סוגי המתנות בגין כל רכישה בסכומים המפורטים לעיל.
  • כל חבר מועדון זכאי ליהנות מההטבות שבמבצע פעם אחת בלבד. מימוש המתנה אפשרי רק במעמד הקנייה, אין החזר ו/או זיכוי בגין שובר מתנה שלא מומש.
  • מלאי המוצרים והמתנות למבצע מוגבל וכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף. כמות המתנות לסניף לא תפחת מ– 70 יחבכפוף למלאי בכך סניף (לפי כל הקודם זוכה).

תקופת המבצע

  • המבצע יחל ביום 14.5.2018 בשעת פתיחת כל סניף ויסתיים ביום 17.5.2018 בשעת הסגירה בכל סניף (בהתאם לשעות הפעילות המפורסמות באתר החברה ובכל סניף), מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.2 להלן (להלן: תקופת המבצע).
  • החברה תהא רשאית להאריך או לקצר או לשנות את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שמסרה על כך הודעה באתר האינטרנט של החברה ו/או עמוד הפייסבוק  בסמוך לפני מועד הסיום /ההארכה.

ביטול או החלפה

  • לא ניתן להחליף מתנה שהוענקה במתנה אחרת.
  • המתנות אינן ניתנות להחלפה ו/או להחזרה ולא יינתן זיכוי כספי או אחר בגינן
  • (!!) החזרה/ביטול עסקהבהחזרה/ביטול עסקה של מוצר בגינו הוענקה מתנה בהתאם למבצע לעיל,  יש להשיב במעמד ההחזרה/ביטול העסקה גם את המוצר שניתן במתנה בגין הקניה, ללא כל שימוש באריזתו המקורית (כלל מרכיבי העסקה). האמור לעיל כפוף להוראות כל דין.

תנאים כלליים

  • תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
  • המבצע הינו לחברי מועדון בלבד שחברותם בתוקף בתקופת המבצע ולמצטרפים חדשים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק או להאריך את המבצע בכל עת ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .כל שינוי של התקנון יפורסם באתר האינטרנט או בעמוד החברה בפייסבוק 12 שעות לפחות לפני ביצועו. מובהר ,כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת וחברי המועדון המשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
  • תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
  • בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביביפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
  • בכל מקרה בו יפר חבר מועדון את הוראות תקנון המבצע ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בהטבות הניתנות, תהא החברה רשאית למנוע מאותו חבר מועדון לרכוש מוצר שבמבצע ולא תהיה לחבר המועדון כל טענה ו/או תביעה כנגד המשביר ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות במבצע בנסיבות דנן.
  • כל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או דרישה לתשלום מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או דרישה לניכוי ו/או חובת דיווח למי מרשויות המס, ככל שקיימים כאלה ואם יהיו קיימים כאלה, הינם באחריותו הבלעדית של כל חבר מועדון שרכש מוצר במבצע ועל חשבונו הבלעדי וחבר המועדון יהיה חייב בתשלומו, במועד הקבוע לכך על פי כל דין, כתנאי לקבלת המוצר.

                          נתראה בסניפים!

             המשביר לצרכן  בתי כלבו בעמ